სტატისტიკა

2017 წელს (იანვარი-ივნისი) განრიდების პროგრამებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები:
(პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ 2017 წლის 6 თვის ანგარიშში)

2017 წლის  6 თვის განმავლობაში განრიდებულ იქნა 500 პირი, აქედან 253 არასრულწლოვანი (14-დან 18 წლამდე) და 247 სრულწლოვანი (18-დან 21 წლამდე). 176 პირის მიმართ გამოყენებულ იქნა მედიაცია და შედგა 143 მედიაციის საერთო შეხვედრა.

2010 წლიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, საერთო ჯამში, განრიდებულ იქნა 2323 21 წელს მიუღწეველი პირი.

2017 წლის 6 თვის მდგომარეობით, განრიდების პროგრამებთან დაკავშირებული დეტალური სტატისტიკური მონაცემები:

1. სტატისტიკური მონაცემები რეგიონების მიხედვით

რეგიონი

რაოდენობა

იმერეთი

49

რაჭა

0

კახეთი

35

სამცხე ჯავახეთი

11

სამეგრელო - ზემო სვანეთი

19

შიდა ქართლი

3

მცხეთა-მთიანეთი

2

ქვემო ქართლი

34

აჭარა

24

გურია

19

თბილისი

248

მთავარი პროკურატურა/საოლქო პროკურატურები

56

სულ

500


2. სტატისტიკური მაჩვენებელი წლების მიხედვით

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (6 თვე)

14-დან 18 წლამდე

124

332

204

297

462

253

18-დან 21 წლამდე

-

-

-

-

322

247

სულ

124

332

204

297

784

500


3. სტატისტიკური მონაცემები თვეების მიხედვით

თვე

14-დან 18 წლამდე

18-დან 21 წლამდე

14-დან 21 წლამდე

იანვარი

32

23

55

თებერვალი

54

26

80

მარტი

48

49

97

აპრილი

35

51

86

მაისი

46

49

95

ივნისი

38

49

87


4. სტატისტიკური მონაცემები სქესის მიხედვით

სქესი

14-დან 21 წლამდე

14-დან 18 წლამდე

18-დან 21 წლამდე

მდედრობით

80

40

40

მამრობითი

420

213

207

სულ

500

253

247


5. განრიდებულთა სტატისტიკური მონაცემები დანაშაულის ჩადენის დროს ასაკის მიხედვით

ასაკი

საქმეების რაოდენობა

14 წლის

46

15 წლის

43

16 წლის

78

17 წლის

86

18 წლის

92

19 წლის

95

20 წლის

60

სულ

500


6. სტატისტიკური მონაცემები დანაშაულთა კატეგორიის მიხედვით

კატეგორია

14-დან 18 წლამდე

18-დან 21 წლამდე

14-დან 21 წლამდე

ნაკლებად მძიმე

125

175

300

მძიმე

128

72

200

სულ

253

247

500


7. სტატისტიკური მონაცემები დანაშაულის კატეგორიისა და დანაშაულის ჩადენის დროს ასაკის მიხედვით

ასაკი

მძიმე დანაშაული

ნაკლებად მძიმე დანაშაული

საერთო რაოდენობა

14 წლის

26

20

46

15 წლის

22

21

43

16 წლის

36

42

78

17 წლის

44

42

86

18 წლის

36

56

92

19 წლის

23

72

95

20 წლის

13

47

60

სულ

200

300

500


 8. სტატისტიკური მონაცემები ხელშეკრულების ხანგრძლივობის მიხედვით

ხანგრძლივობა

14-დან 18 წლამდე

18-დან 21 წლამდე

14-დან 21 წლამდე

1 თვე

2

0

2

2 თვე

20

39

59

3 თვე

91

81

172

4 თვე

82

72

154

5 თვე

23

29

52

6 თვე

25

18

43

7 თვე

7

6

13

8 თვე

2

2

4

9 თვე

1

0

1

სულ

253

247

500 

ანგარიშები

2014 წლის ანგარიშიpdf file

2015 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2015 წლის ანგარიშიpdf file

2016 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2016 წლის ანგარიშიpdf file

2017 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

statistika განრიდებული 2323   /   გამეორებითი დანაშაული 60

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა