პროგრამაში ჩართულ ბავშვს

თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ შენ  ჩაიდინე ნაკლებად მძიმე, ან მძიმე დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება განრიდების პროგრამაში შენს ჩართვასთან დაკავშირებით.

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა:

  • გაძლევს შესაძლებლობას გამოასწორო შენ მიერ დაშვებული შეცდომა, აიღო პასუხისმგებლობა შენ მიერ ჩადენილ ქმედებაზე, დაიწყო კანონმორჩილი ცხოვრება და გადადგა ნაბიჯი წარმატებული მომავლისკენ;
  • არის ერთი შანსი, გარკვეული პირობის შესრულების სანაცვლოდ გააგრძელო ცხოვრება ნასამართლობისა და სასჯელის გარეშე.

 პროგრამაში ჩართვა შეგიძლია იმ შემთხვევაში თუ:

  • აღიარებ ჩადენილ ქმედებას;
  • ხარ 14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდი;
  • ჩაიდინე დანაშაული, რომლისთვისაც გათვალისწინებული სასჯელი არ აღემატება 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას;
  • არ ხარ ნასამართლევი;
  • ადრე არ მიგიღია მონაწილეობა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში. 

პროკურორი მას შემდეგ, რაც შეგხვდება და გაგესაუბრება ჩადენილი დანაშაულის შესახებ, იღებს გადაწყვეტილებას  განრიდების პროგრამაში შენს ჩართვასთან დაკავშირებით. პროკურორი ასევე თვალყურს მიადევნებს შენ  მიერ განრიდების პირობების შესრულების პროცესს და თუ არ შეასრულებ რომელიმე პირობას, იგი იღებს გადაწყვეტილებას, გასამართლების მიზნით, შენი სასამართლოში წარდგენის შესახებ.

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შენი საქმე გადაეცემა სოციალურ მუშაკს. სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი არის სპეციალისტი, რომელიც მოვა შენთან და შეისწავლის შენს ინდივიდუალურ საჭიროებებს, ინტერესებსა და შესაძლებლობებს. იგი გაესაუბრება შენი ოჯახის წევრებს.  ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ  მოხდეს შენი ინტერესების გათვალისწინება და ხელშეკრულებისათვის სწორი პირობების შემუშავება, რომლის შესრულებაც, ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, შენი ვალდებულებაა.  სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი შენთან მუშაობას განაგრძობს ხელშეკრულების დასრულებამდე. ის იქნება შენი მხარდამჭერი და დაგეხმარება, გაიაზრო რაც მოხდა და ხელშეკრულების პირობები სრულყოფილად შეასრულოხელშეკრულების პირობების შენ მიერ დარღვევის შემთხვევაში იგი ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს პროკურორს.

გარდა ამისა, მას შემდეგ, რაც პროკურორი მიიღებს განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას და საქმეს ჰყავს დაზარალებული, საქმეში ერთვება მედიატორი, რომელიც არის ნეიტრალური პირი. მედიატორის მიზანია დაზარალებულის განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილეობაზე დათანხმება,  შენსა და დაზარალებულს შორის მოლაპარაკების პროცესის წარმოება, მასთან შერიგებისა და ზიანის ანაზღაურების ფორმაზე შეთანხმების მიღწევაში დახმარება.

მოლაპარაკების პროცესის დასრულების შემდეგ, მედიატორი გამართავს შეხვედრას (.. მედიაციის კონფერენციას), რა დროსაც შენ პირადად შეხვდები დაზარალებულს.   მედიაციის კონფერენციას დაესწრებიან აგრეთვეშენი კანონიერი წარმომადგენელი (მაგ. მშობელი),  სოციალური მუშაკი და პროკურორი. მედიაციის კონფერენციას შეიძლება დაესწროს სხვა პირიც (მაგ. შენი ადვოკატი). ამ შეხვედრაზე შესაძლებლობა მოგეცემა ბოდიში მოუხადო დაზარალებულს და ისაუბროთ  ამ ქმედების ჩადენის მიზეზებზე, თქვენი განცდებისა და ემოციების შესახებ და სხვ.

შეხვედრის ბოლოს, შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, ყველა მონაწილე ხელს მოაწერს განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებას, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება თქვენთან წინასწარ შეთანხმებული ის პირობები, რომელთა შესრულება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოგიწევსხელშეკრულების პირობების განსაზღვრა ხდება შენი ფიზიკური შესაძლებლობებისუნარების, ინტერესების და საჭიროებების გათვალისწინებით.

იმ შემთხვევაში, თუ შენ მიერ ჩადენილ დანაშაულს არ ჰყავს დაზარალებული (.. დანაშაულს არ მოჰყოლია ფიზიკური, მორალური, ან ქონებრივი ზიანი) ან თუ დაზარალებულმა უარი განაცხადა მედიაციის პროცესში მონაწილეობაზე, განხორციელდება განრიდება მედიაციის გარეშე, თუმცა დაზარალებულს უფლება აქვს შეიცვალოს აზრი და ნებისმიერ დროს ჩაერთოს მედიაციის პროცესში. ამ შემთხვევაშიც განრიდების პროცესი წარიმართემა ჩვეულებრივ იმ გამონაკლისით, რომ პროცეში მონაწილეობას არ მიიღებენ მედიატორი და დაზარალებული.

გახსოვდეს, რომ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა გაძლევს შესაძლებლობას გამოასწორო შენ მიერ დაშვებული შეცდომა და გააგრძელო ცხოვრება ნასამართლობისა და სასჯელის გარეშე.

 

 

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა