სერვისები

არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ძირითადი მიზანია, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი საზოგადოებას დაუბრუნდეს, როგორც სრულყოფილი მოქალაქე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არასრულწლოვნის რეაბილიტაციას და სოციალურ რეინტეგრაციას. ამისათვის, მას შემდეგ, რაც სოციალური მუშაკი შეიმუშავებს არასრულწლოვნის ბიო-ფსიქო-სოციალურ შეფასებას, იგი პროკურორს და მედიაციის შემთხვევაში - მედიატორს წარუდგენს არასრულწლოვანთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობებს, რის შემდეგაც, პროფესიონალების მიერ, საერთო გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხელშეკრულებაში გაიწერება შესაბამისი პირობები. ხელშეკრულების პირობად შესაძლებელია გაიწეროს არასრულწლოვნისთვის შესაბამისი სერვისის მიწოდება. სერვისების  განსაზღვრისას პროკურორი, სოციალური მუშაკი და მედიატორი ითვალისწინებენ არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესს, მის გონებრივ, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, იღწვიან იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ მას განვითარებაში. რათა საჭირო სერვისების მიწოდების შედეგად აღმოიფხვრას დანაშაულის გამომწვევი ყველა ფაქტორი.

განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში პრაქტიკაში ხშირად გამოიყენება შემდეგი სახის სერვისები:

განათლება:

 • მონაწილეობა მიიღოს საგანმანათლებლო აქტივობებში, ტრენინგებში
 • ჩაერთოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის საგანმანათლებლო წრეში
 • დაესწროს საჯარო ლექციას
 •  ისწავლოს მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა
 • იაროს ქართული ენის შემსწავლელ კურსზე
 •  ჩაერთოს ლიდერთა სახლის საგანმანათლებლო პროექტებში 

სპორტი:

 • იაროს სპორტის წრეზე
 •  ჩაერთოს „სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების“ პროგრამაში  

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია:

 •  გაიაროს ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური კონსულტაცია
 • გაიაროს ოჯახური ფსიქოლოგიური კონსულტაცია
 • გაიაროს ფსიქოლოგთან კონსულტაცია აგრესიის მართვის და თვითკონტროლის საკითხებზე
 • ჩაერთოს ტრენინგ კურსში  „ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა“, „ასერტული ქცევა“, „ბრაზის მართვა“, „ცხოვრებისეული ფასეულობები“, „აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების დაძლევა“, „კომუნიკაციის უნარები“, „სოციალური უნარები“, „მორალური ზრდა“,და სხვ.
 • ჩაერთოს პროექტში „არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია აღდგენითი პროგრამის გამოყენებით“, რომელიც მიმართულია არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის გენეზისზე და დანაშაულისადმი დამოკიდებულების შეცვლა-გააზრებაზე  

სერვისები პროფესიული განვითარებისათვის:

 • იაროს  უცხო ენის შემსწავლელ კურსებზე
 • იაროს  კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსებზე
 • იაროს პროფესიულ საგანმანათლებლო ცეტრში პროფესიის შესწავლის მიზნით
 • იაროს მართვის მოწმობის გამოცდისათვის მოსამზადებელ კურსზე
 • იაროს ხის კვეთის კურსებზე 

 

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა